ePUB akvarieprofilen.co é HAPPY คนพลิกแบรนด์

[Read] ➱ HAPPY คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิกคน Author ธนา เธียรอัจฉริยะ – Akvarieprofilen.co หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เป็นแค่กรณีศึกษาเรื่องการตลาดและการสร้างแบรนด์หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เป็นแค่กรณีศึกษาเรื่องการตลาดและการสร้างแบรนด์ธรรมดาๆ แต่เนื้อหาตลอดทั้งเล่มเต็มไปด้วยข้อคิด ศิลปะในการบริหารผู้คน และเบื้องลึกของก?.

??รบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้พลิกผันจากหลังมือเป็นหน้ามือ และพุ่งทะยานจนทุกคนต้องจับตามอง เมื่ออ่านจนจบแล้วจะรู้สึกและจับต้องได้ถึงทัศนคติที่ดีในก?.

happy epub คนพลิกแบรนด์ mobile แบรนด์พลิกคน pdf HAPPY คนพลิกแบรนด์ kindle HAPPY คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิกคน Epub??รบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้พลิกผันจากหลังมือเป็นหน้ามือ และพุ่งทะยานจนทุกคนต้องจับตามอง เมื่ออ่านจนจบแล้วจะรู้สึกและจับต้องได้ถึงทัศนคติที่ดีในก?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *